Hoppa till innehåll

Äldre mötesanteckningar

Här finns mötesanteckningar och handlingar för 2018 och 2019.
Kontakta Regionsjukvårdsledningens sekreterare för ännu äldre mötesanteckningar och handlingar.

Regionsjukvårdsledningen 2019-12-04

Mötesanteckningar 2019-12-04

Kallelse 2019-12-04

Bilagor:

Punkt 2 Civilt försvar

Punkt 3 Läsö

Punkt 4 Samverkansnämndens överenskommelse 2020 – beslutsmissiv

Punkt 4 Samverkansnämndens överenskommelse 2020

Punkt 12 Internationella medicinska programmet

Regionsjukvårdsledningen 2019-11-07/08

Mötesanteckningar 2019-11-07/08

Kallelse 2019-11-07/08

Bilagor:

Punkt 7 Redovisning av utvecklingsprogram 2019

Punkt 8 Framtidens vårdkompetens

Punkt 9 eSpir rapport

Punkt 9 eSpir överenskommelse 2020

Punkt 9 NPÖ som referens till elektroniska remisser

Punkt 10 Life Science-strategi

Regionsjukvårdsledningen 2019-09-18

Mötesanteckningar 2019-09-18

Kallelse 2019-09-18

Bilagor:

Punkt 2 Ambulanshelikopter rapport

Punkt 2 Behovsanalys

Punkt 2 Basplacering och läge på flygplatser

Punkt 2 Bemanning

Punkt 2 Byggnation

Punkt 2 Drift

Punkt 2 Ekonomi

Punkt 2 Landningsplatser vid sjukhus

Punkt 2 Väderförhållanden

Punkt 2 Utlarmning

Punkt 4 Konsekvensbeskrivning LARO

Punkt 4 Yttrande över kunskapsstöd LARO

Punkt 4 Medel för kompetenshöjande aktiviteter

Punkt 5 Internationella medicinska programmet

Punkt 5 Internationella medicinska programmet informationsbrev

Punkt 6 Standardiserade vårdförlopp

Punkt 7 Begäran om nomineringar till MTP-rådet samt beredningsfunktionen inom regionernas samverkansmodell för medicinteknik

Punkt 7 Uppdragsbeskrivning för regionernas medicintekniska beredningsfunktion

Punkt 7 Uppdragsbeskrivning för MTP-rådet

Punkt 8 Regelverk för boende för patienter och närstående

Punkt 12 Högspecialiserad vård

Punkt 12 Rutin för ansökan om nationell högspecialiserad vård

Punkt 14 Svar från RSL och LiU till verksamhetschefer för perioperativ medicin och intensivvård

Regionsjukvårdsledningen 2019-06-12

Mötesanteckningar 2019-06-12

Kallelse 2019-06-12

Bilagor:

Punkt 2 Nationellt högspecialiserad vård

Punkt 2 Process i Sydöstra sjukvårdsregionen

Punkt 4 Metodrådet

Punkt 8 Kunskapsrådens sammanställning av årsrapporter 2018 och handlingsplaner 2019

Punkt 8 RMPG årsrapporter 2018

Punkt 10 Överenskommelse om standardiserade vårdförlopp

Punkt 10 Standardiserade vårdförlopp effektiv vård med god kvalitet

Punkt 13 Fast del och pris 2020

Punkt 14 USV-strategi

Punkt 15 Förslag fortsatt utvecklingsprogram

Punkt 15 Utvecklingsprogram – presentation

Punkt 15 Utvecklingsprogram – utvärdering

Regionsjukvårdsledningen 2019-04-10

Mötesanteckningar 2019-04-10

Kallelse 2019-04-10

Bilagor:

Punkt 2 Ordnat införande av medicinteknik

Punkt 3 Kunskapsstyrning nuläge

Punkt 3 Räddade liv – Vunnen hälsa

Punkt 4 Uppdrag gemensam data

Punkt 5 Samverkansnämnden

Punkt 7 Upphandling – rapport från RUSS

Punkt 8 Remissprocess inom Sydöstra sjukvårdsregionen vid nationellt högspecialiserad vård

Punkt 10 Tarmcancerscreening

Punkt 10 Kompetensmedel kunskapsstyrning

Regionsjukvårdsledningen 2019-02-11

Mötesanteckningar 2019-02-11

Kallelse 2019-02-11

Bilagor:

Punkt 2 Civilt försvar rapport

Punkt 2 Civilt försvar presentation

Punkt 3 eSPIR rapport

Regionsjukvårdsledningen 2018-12-06

Mötesanteckningar RSL 2018-12-06

Kallelse med dagordning RSL 2018-12-06

Bilagor

Punkt 3 Regionalt uppdrag RCSO 2019

Punkt 3 Presentation av regionalt uppdrag RCSO 2019

Punkt 4 Mall för RMPO handlingsplan

Punkt 4 Mall för RMPO årsrapport

Punkt 5 Uppdragsbeskrivning för regional samverkansgrupp patientsäkerhet

Punkt 6 Process för ordnat införande av ny medicinsk teknik

Punkt 9 Högspecialiserad vård på US

Punkt 12 Avsiktsförklaring gällande stöd till anhöriga och närstående till barn med typ 1-diabetes på 1177.se

Regionsjukvårdsledning 2018-10-25

Mötesanteckningar RSL 2018-10-25

Kallelse RSL 2018-10-25

Bilagor

Punkt 2 Regional Life Science-strategi

Punkt 3 Registercentrum sydost

Punkt 7 Statusrapport 28 från eSPIR

Punkt 7 Samverkan inom e-hälsa, eSPIR

Punkt 12 Resurscentrum psykisk hälsa (RCPH) sydöst

Punkt 12 Resurscentrum psykisk hälsa sydöst, beslutsmissiv

Punkt 13 Mål och strategier för universitetssjukvården

Punkt 15 Information om ambulansflyg

Regionsjukvårdsledningen 2018-09-26

Mötesanteckningar RSL 2018-09-26

Kallelse RSL 2018-09-26

Bilagor

Kunskapsstyrning handlingsplan

Organisationsskiss

Miradry

Traumasystem

Regional samverkansgrupp patientsäkerhet

Prostatascreening remissyttrande

RCC

Regionalt centrum för psykisk hälsa

Kunskapsråd

Centrumråd

Ekonomi

Regionsjukvårdsledningen 2018-06-20

Mötesanteckningar RSL 2018-06-20

Kallelse RSL 2018-06-20

Bilagor

Centrumråd HPBKP årsrapport 2017

Centrumråd KOC årsrapport 2017

eSPIR inventering av ehälsotjänster

Remisshantering

Centrum för sällsynta diagnoser verksamhetsberättelse 2017

Centrum för sällsynta diagnoser budget 2019

Centrum för sällsynta diagnoser verksamhetsplan 2019

Kompetensmedel

Ansökan om värdskap för nationella programområden

Kunskapsråd

Ekonomi

Alkoholstopp inför operation

Inbjudan utvecklingsprogram

Hantering av personuppgiftsbiträdesavtal

CPUA

Regionsjukvårdsledningen 2018-04-04

Mötesanteckningar RSL 2018-04-04

Kallelse RSL 2018-04-04

Bilagor

Barnortopedi

Kompetensförsörjning

Handlingsplan kunskapsstyrning

Upphandling

Hållbarhet

Hållbar utveckling

Läkemedelsprocess

Nivåstrukturering

Beslutmissiv nivåstrukturering SVN 2017-3

Rekommendation nationell nivåstrukturering inom cancervården

Kunskapsstyrningsråd

Metodrådet rapport

Regionsjukvårdsledningen 2018-02-06

Mötesanteckningar 2018-02-06

Kallelse 2018-02-06

Bilagor

Nominering av programområden för ansökan om nationellt värdskap

Preliminär uppdragsbeskrivning samverkansgrupp patientsäkerhet

MTA diskussion

LäSÖ

Standardiserat vårdförlopp NPF

Beslutsunderlag IT ljud och bild i ett standardiserat MDK rum

Projektdirektiv ny traumaorganisation

Förstudiedirektiv inventering och prioritering kvalitetsregister

eSpir statusrapport

Införande av Cosmic BOS

Handlingsplan kunskapsstyrning

Kompetensstöd förslag

Verksamhetsplan 2018 för Regionalt cancercentrum Sydöst, RCC

Senast uppdaterad 4 januari, 2023 av conny.thalin@rjl.se