Hoppa till innehåll

Äldre mötesanteckningar

Här finns mötesanteckningar och handlingar för 2018-2020.
Kontakta Regionsjukvårdsledningens sekreterare för ännu äldre mötesanteckningar och handlingar.

Regionsjukvårdsledningen 2020-12-11

Mötesanteckningar 2020-12-11

Kallelse 2020-12-11

Bilagor

Punkt 2 Patienters egenmonitorering

Punkt 14 Giftfri sjukvård för barn

Regionsjukvårdsledningen 2020-11-05

Mötesanteckningar 2020-11-05

Kallelse 2020-11-05

Bilagor

Punkt 6 Regionalt vårdkompetensråd

Punkt 9 Yttrande Målnivåer Vård vid rörelseorganens sjukdomar

Punkt 11 Överenskommelse 2021

Punkt 11 Prislista 2021

Punkt 13 Avtalsmodell SÖSR

Punkt 15 Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Regionsjukvårdsledningen 2020-09-11

Mötesanteckningar 2020-09-11

Kallelse 2020-09-11

Bilagor

Punkt 2 donation

Punkt 3 RSL AU

Punkt 4 OPT pilotprojekt

Punkt 6 metodrådet

Punkt 6 rapport lipödem

Punkt 7 kliniska läkemedelsprövningar

Punkt 9 uppdrag koordinator hälsoinformatik

Punkt 10 utvecklingsinsatser kunskapsstyrning

Punkt 11 regional samverkansgrupp stöd för utveckling

Punkt 14a LiU RPO och NVKR

Punkt 14b regionalt vårdkompetensråd

Punkt 15 kunskapsråd

Punkt 16a remisser nationell högspecialiserad vård

Punkt 17 ledarutvecklingsprogram

Regionsjukvårdsledningen 2020-06-03

Mötesanteckningar 2020-06-03

Kallelse 2020-06-03

Bilagor

Punkt 3 RSG juridik och informationssäkerhet

Punkt 4 Föredragningslista Samverkansnämnden 2020-06-05

Punkt 6 Nära vård

Punkt 7 LäSö

Punkt 7 Gemensamt läkemedelsförråd

Punkt 8 Civilt försvar

Punkt 8 Traumavårdkedjan, rapport

Punkt 8 Traumavårdkedjan, workshop

Punkt 11 Kunskapsråd

Punkt 12 Högspecialiserad vård

Punkt 13 Kompetensförsörjning presentation

Punkt 13 Kompetensförsörjning rapport

Punkt 14 Avtalsbelopp 2021

Punkt 15 Beslutade vårdförlopp

Punkt 16 Ineras ramverk

Punkt 16 Nominering till Ineras regionala beredningsgrupp

Punkt 17 Remissvar Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Regionsjukvårdsledningen 2020-04-08

Mötesanteckningar 2020-04-08

Kallelse 2020-04-08

Bilagor

Punkt 2 Innovationsplattform

Punkt 3 Målbild för eSpir

Punkt 4 Beslut om gemensamt avtal för prioritering och dirigering av ambulans

Punkt 5 Traumasystem slutrapport

Punkt 5 Traumasystem återföringsrapport 2017

Punkt 5 Traumasystem enkät

Punkt 5 Traumasystem kapacitet, organisation och utbildningsnivå

Punkt 5 Traumasystem utfall SweTrau 2018

Punkt 6 SVN 19 mars 2020

Punkt 8 Regional samverkansgrupp juridik och informationssäkerhet

Punkt 9 Kunskapsråd diagnostik och sinnen

Punkt 9 Kunskapsråd hälsa och rehabilitering

Punkt 13 Rutin för patient- och närståendemedverkan

Punkt 13 Överenskommelse om patient- och närståendemedverkan

Regionsjukvårdsledningen 2020-02-10

Mötesanteckningar 2020-02-10

Kallelse 2020-02-10

Bilagor

Punkt 2 RCSO lärande nätverk

Punkt 2 RCSO ledning och styrning

Punkt 4 Rapport från RSL arbetsutskott

Punkt 5 SVN årsredovisning 2019, disposition

Punkt 9 Universitetsrepresentation

Punkt 11a Remissvar målnivåer demens

Punkt 11a Remissrapport målnivåer demens

Punkt 11b Remissvar screening för X-ALD

Punkt 11b Remissrapport screening för X-ALD

Punkt 11c Remissvar PKU

Punkt 11c Konsekvensutredning PKU

Punkt 11c Föreskrift PKU-biobanken

Punkt 11c Föreskrift tillstånd X-ALD

Regionsjukvårdsledningen 2019-12-04

Mötesanteckningar 2019-12-04

Kallelse 2019-12-04

Bilagor:

Punkt 2 Civilt försvar

Punkt 3 Läsö

Punkt 4 Samverkansnämndens överenskommelse 2020 – beslutsmissiv

Punkt 4 Samverkansnämndens överenskommelse 2020

Punkt 12 Internationella medicinska programmet

Regionsjukvårdsledningen 2019-11-07/08

Mötesanteckningar 2019-11-07/08

Kallelse 2019-11-07/08

Bilagor:

Punkt 7 Redovisning av utvecklingsprogram 2019

Punkt 8 Framtidens vårdkompetens

Punkt 9 eSpir rapport

Punkt 9 eSpir överenskommelse 2020

Punkt 9 NPÖ som referens till elektroniska remisser

Punkt 10 Life Science-strategi

Regionsjukvårdsledningen 2019-09-18

Mötesanteckningar 2019-09-18

Kallelse 2019-09-18

Bilagor:

Punkt 2 Ambulanshelikopter rapport

Punkt 2 Behovsanalys

Punkt 2 Basplacering och läge på flygplatser

Punkt 2 Bemanning

Punkt 2 Byggnation

Punkt 2 Drift

Punkt 2 Ekonomi

Punkt 2 Landningsplatser vid sjukhus

Punkt 2 Väderförhållanden

Punkt 2 Utlarmning

Punkt 4 Konsekvensbeskrivning LARO

Punkt 4 Yttrande över kunskapsstöd LARO

Punkt 4 Medel för kompetenshöjande aktiviteter

Punkt 5 Internationella medicinska programmet

Punkt 5 Internationella medicinska programmet informationsbrev

Punkt 6 Standardiserade vårdförlopp

Punkt 7 Begäran om nomineringar till MTP-rådet samt beredningsfunktionen inom regionernas samverkansmodell för medicinteknik

Punkt 7 Uppdragsbeskrivning för regionernas medicintekniska beredningsfunktion

Punkt 7 Uppdragsbeskrivning för MTP-rådet

Punkt 8 Regelverk för boende för patienter och närstående

Punkt 12 Högspecialiserad vård

Punkt 12 Rutin för ansökan om nationell högspecialiserad vård

Punkt 14 Svar från RSL och LiU till verksamhetschefer för perioperativ medicin och intensivvård

Regionsjukvårdsledningen 2019-06-12

Mötesanteckningar 2019-06-12

Kallelse 2019-06-12

Bilagor:

Punkt 2 Nationellt högspecialiserad vård

Punkt 2 Process i Sydöstra sjukvårdsregionen

Punkt 4 Metodrådet

Punkt 8 Kunskapsrådens sammanställning av årsrapporter 2018 och handlingsplaner 2019

Punkt 8 RMPG årsrapporter 2018

Punkt 10 Överenskommelse om standardiserade vårdförlopp

Punkt 10 Standardiserade vårdförlopp effektiv vård med god kvalitet

Punkt 13 Fast del och pris 2020

Punkt 14 USV-strategi

Punkt 15 Förslag fortsatt utvecklingsprogram

Punkt 15 Utvecklingsprogram – presentation

Punkt 15 Utvecklingsprogram – utvärdering

Regionsjukvårdsledningen 2019-04-10

Mötesanteckningar 2019-04-10

Kallelse 2019-04-10

Bilagor:

Punkt 2 Ordnat införande av medicinteknik

Punkt 3 Kunskapsstyrning nuläge

Punkt 3 Räddade liv – Vunnen hälsa

Punkt 4 Uppdrag gemensam data

Punkt 5 Samverkansnämnden

Punkt 7 Upphandling – rapport från RUSS

Punkt 8 Remissprocess inom Sydöstra sjukvårdsregionen vid nationellt högspecialiserad vård

Punkt 10 Tarmcancerscreening

Punkt 10 Kompetensmedel kunskapsstyrning

Regionsjukvårdsledningen 2019-02-11

Mötesanteckningar 2019-02-11

Kallelse 2019-02-11

Bilagor:

Punkt 2 Civilt försvar rapport

Punkt 2 Civilt försvar presentation

Punkt 3 eSPIR rapport

Regionsjukvårdsledningen 2018-12-06

Mötesanteckningar RSL 2018-12-06

Kallelse med dagordning RSL 2018-12-06

Bilagor

Punkt 3 Regionalt uppdrag RCSO 2019

Punkt 3 Presentation av regionalt uppdrag RCSO 2019

Punkt 4 Mall för RMPO handlingsplan

Punkt 4 Mall för RMPO årsrapport

Punkt 5 Uppdragsbeskrivning för regional samverkansgrupp patientsäkerhet

Punkt 6 Process för ordnat införande av ny medicinsk teknik

Punkt 9 Högspecialiserad vård på US

Punkt 12 Avsiktsförklaring gällande stöd till anhöriga och närstående till barn med typ 1-diabetes på 1177.se

Regionsjukvårdsledning 2018-10-25

Mötesanteckningar RSL 2018-10-25

Kallelse RSL 2018-10-25

Bilagor

Punkt 2 Regional Life Science-strategi

Punkt 3 Registercentrum sydost

Punkt 7 Statusrapport 28 från eSPIR

Punkt 7 Samverkan inom e-hälsa, eSPIR

Punkt 12 Resurscentrum psykisk hälsa (RCPH) sydöst

Punkt 12 Resurscentrum psykisk hälsa sydöst, beslutsmissiv

Punkt 13 Mål och strategier för universitetssjukvården

Punkt 15 Information om ambulansflyg

Regionsjukvårdsledningen 2018-09-26

Mötesanteckningar RSL 2018-09-26

Kallelse RSL 2018-09-26

Bilagor

Kunskapsstyrning handlingsplan

Organisationsskiss

Miradry

Traumasystem

Regional samverkansgrupp patientsäkerhet

Prostatascreening remissyttrande

RCC

Regionalt centrum för psykisk hälsa

Kunskapsråd

Centrumråd

Ekonomi

Regionsjukvårdsledningen 2018-06-20

Mötesanteckningar RSL 2018-06-20

Kallelse RSL 2018-06-20

Bilagor

Centrumråd HPBKP årsrapport 2017

Centrumråd KOC årsrapport 2017

eSPIR inventering av ehälsotjänster

Remisshantering

Centrum för sällsynta diagnoser verksamhetsberättelse 2017

Centrum för sällsynta diagnoser budget 2019

Centrum för sällsynta diagnoser verksamhetsplan 2019

Kompetensmedel

Ansökan om värdskap för nationella programområden

Kunskapsråd

Ekonomi

Alkoholstopp inför operation

Inbjudan utvecklingsprogram

Hantering av personuppgiftsbiträdesavtal

CPUA

Regionsjukvårdsledningen 2018-04-04

Mötesanteckningar RSL 2018-04-04

Kallelse RSL 2018-04-04

Bilagor

Barnortopedi

Kompetensförsörjning

Handlingsplan kunskapsstyrning

Upphandling

Hållbarhet

Hållbar utveckling

Läkemedelsprocess

Nivåstrukturering

Beslutmissiv nivåstrukturering SVN 2017-3

Rekommendation nationell nivåstrukturering inom cancervården

Kunskapsstyrningsråd

Metodrådet rapport

Regionsjukvårdsledningen 2018-02-06

Mötesanteckningar 2018-02-06

Kallelse 2018-02-06

Bilagor

Nominering av programområden för ansökan om nationellt värdskap

Preliminär uppdragsbeskrivning samverkansgrupp patientsäkerhet

MTA diskussion

LäSÖ

Standardiserat vårdförlopp NPF

Beslutsunderlag IT ljud och bild i ett standardiserat MDK rum

Projektdirektiv ny traumaorganisation

Förstudiedirektiv inventering och prioritering kvalitetsregister

eSpir statusrapport

Införande av Cosmic BOS

Handlingsplan kunskapsstyrning

Kompetensstöd förslag

Verksamhetsplan 2018 för Regionalt cancercentrum Sydöst, RCC

Senast uppdaterad 4 augusti, 2023 av conny.thalin@rjl.se