Hoppa till innehåll

Nominering och beslut om ledamöter i nationella grupper

Samordning

Nominering av ledamöter till nationella uppdrag samordnas av processtöd och ordförande för regionala programområden och respektive kunskapsråds ordförande.

Nominering av ledamöter till nationella samverkansgrupper samordnas av Regionsjukvårdsledningens stab.

Kunskapsråden och Regionsjukvårdsledningens stab ansvarar för att representationen i nationella grupper fördelas solidariskt mellan de tre regionerna.

Beslut om nominering

Respektive regionalt programområde beslutar vem som ska nomineras till nationella arbetsgrupper.

Regionsjukvårdsledningen beslutar vem som ska nomineras till nationella programområden och nationella samverkansgrupper.

Beslutsunderlaget vid nomineringar till nationella uppdrag ska innehålla:

  • Godkännande från chef
  • Personuppgifter
  • Kompetens
  • Befattning
  • Uppdragsbeskrivning

Systemförståelse är meriterande i valet av sjukvårdsregionens representanter.

Nomineringsprocess

Regionala programområden nominerar sjukvårdsregionens representanter i nationella programområden och nationella arbetsgrupper.

När en nationell arbetsgrupp behöver kompetens från ett annat programområde samordnas nomineringen på nationell och sjukvårdsregional nivå:

Behov av representanter för primärvård i nationella arbetsgrupper kanaliseras via kunskapsrådens processtöd.

Jävsdeklaration

När en nominering godkänts av närmsta chef bedömer respektive region ledamotens eventuella jäv, intressekonflikter och övriga bindningar.

Ledamoten fyller i, undertecknar och skickar sin jävsdeklaration till sin regions handläggare.

Jävsdeklaration för representanter för regioner och kommuner (Word)

Jävsdeklaration för patient- och närståenderepresentanter (Word)

Region Jönköpings län

Susanne Yngvesson
Regionledningskontoret
Folkhälsa och sjukvård
Box 1024
551 11 Jönköping

Region Kalmar län

Leni Lagerqvist
Regionstab samordning hälso- och sjukvård
Box 601
391 26 Kalmar

Region Östergötland

Karl Landergren
Hälso- och sjukvårdsenheten
Ledningsstaben
Region Östergötland
581 91 Linköping

När jävsdeklarationen är bedömd får den nominerade ledamoten tillbaka den för att skicka vidare till processledaren för det nationella programområde som nominering avser. Jävsdeklarationen diarieförs av respektive region.

Nomineringsformulär

Uppdragen i nationella arbetsgrupper annonseras på webbplatsen för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Efter klartecken från processtödet fyller den nominerade själv i nomineringsformuläret:
Nominering av ledamöter, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Uppdrag och ansvar

Utsedda ledamöter ansvarar för kommunikationen mellan nationell och sjukvårdsregional nivå via relevanta kunskapsråd, programområden, samverkans- och arbetsgrupper.

Senast uppdaterad 11 juni, 2024 av conny.thalin@rjl.se