Hoppa till innehåll

Nominering och beslut om ledamöter

Byten och tillsättningar av ledamöter i nationella programområden (NPO) och nationella arbetsgrupper (NAG) administreras av RPO processtöd i samverkan med ordförande för berörda RPO och kunskapsråd.

Nominering av ledamöter till nationella samverkansgrupper (NSG) administreras av regionsjukvårdsledningens stab.

Kunskapsråden och regionsjukvårdsledningens stab samordnar nomineringarna så att representationen i nationella grupper över tid fördelas solidariskt mellan de tre regionerna.

Nomineringsprocess

Regionala programområden (RPO) ansvarar för att föreslå sjukvårdsregionens representanter i nationella programområden (NPO) och nationella arbetsgrupper (NAG).

När NAG behöver kompetens från ett annat programområde:

Exempel: NPO endokrina sjukdomar behöver specialister inom onkologi och ögonsjukdomar till NAG hypertyreos. Processledaren i NPO endokrina sjukdomar frågar processledaren i NPO cancersjukdomar och NPO ögonsjukdomar om förslag på ledamöter från respektive RPO.

Frågor om representanter för primärvård i nationella arbetsgrupper kanaliseras via kunskapsråden.

Beslut

Beslutsunderlaget från RPO ska omfatta:

  • Godkännande från chef
  • Personuppgifter
  • Kompetens
  • Befattning

Uppdragsbeskrivning

Beslut om vem som ska nomineras till nationella uppdrag i NPO och NSG fattas av regionsjukvårdsledningen.

Nominering av ledamot till NAG beslutas av respektive RPO.

Systemförståelse är meriterande i valet av sjukvårdsregionens representanter.

Jävsdeklaration

När en expert eller annan uppdragstagare nomineras/utses till ledamot ska bedömning av jäv, intressekonflikter och övriga bindningar göras. Respektive region gör bedömningen av ledamotens jävsdeklaration (Wordblankett).

Nomineringen ska vara godkänd av närmaste chef men jävsdeklarationen handläggs inte av dessa chefer.

Undertecknat original av jävsdeklarationen för ledamot i Region Jönköpings län skickas till:
Susanne Yngvesson
Regionledningskontoret
Folkhälsa och sjukvård
Box 1024
551 11 Jönköping

Undertecknat original av jävsdeklarationen för ledamot i Region Kalmar län skickas till:
Leni Lagerqvist
Regionstab samordning hälso- och sjukvård
Box 601
391 26 Kalmar

Undertecknat original av jävsdeklarationen för ledamot i Region Östergötland skickas till:
Annica Öhrn
Regionledningskontoret
Region Östergötland
581 91 Linköping

När deklarationen är bedömd får nominerad ledamot den tillbaka för att vidarebefordra till processledare i det Nationella programområde som nominering avser. Respektive region diarieför jävsdeklarationen.

Uppdrag och ansvar

Utsedd ledamot ansvarar för kommunikationen mellan nationell och sjukvårdsregional nivå via relevanta kunskapsråd, programområden, samverkans- och arbetsgrupper.

Ledamotens arbetsgivare ansvarar för att ledamoten har arbetstid och förutsättningar för sitt uppdrag.

Senast uppdaterad 21 september, 2021 av conny.thalin@rjl.se