Hoppa till innehåll

Nationell högspecialiserad vård

Den nationella högspecialiserade vården är vård som är komplex eller sällan förekommande och som får bedrivas vid som flest fem enheter i landet. Syftet med koncentration av denna vård är att vårdgivaren ska kunna upprätthålla kompetens i hela det multidisciplinära teamet och ha möjlighet att utveckla och hålla en god kvalitet på vården utan att tillgängligheten begränsas. Sydöstra sjukvårdsregionen medverkar i utvecklingen genom representation i sakkunniggrupper, beredningsgrupper och politiska nämnder.

Nominering av personer till sakkunniggrupper

Inom ramen för kunskapssystemets etablerade partnerskap med myndigheter inom hälso- och sjukvård uppdrar Socialstyrelsen de nationella programområdena (NPO) att nominera vårdområden och utse sakkunniga för genomlysning av dessa. Sydöstra sjukvårdsregionens NPO-representanter utser sakkunniga i samråd med Regionsjukvårdsledningen, vars stab handlägger nomineringarna.

Beredning av remissvar

Socialstyrelsen skickar sakkunniggruppens förslag för nationell högspecialiserad vård på remiss till huvudmän och andra berörda. Beredning av Sydöstra sjukvårdsregionens remissvar sker enligt följande:

  • Regionsjukvårdsledningen uppdrar till ett RPO att ta fram förslag på remissvar i samråd med för vårdområdet relaterade RPO.
  • Konsekvenser på systemnivå rapporteras till representanterna för regionernas hälso- och sjukvårdsledningar i berörda kunskapsråd.
  • Regionsjukvårdsledningens stab sammanställer remissvaret utifrån RPO:s beredning och kunskapsrådens värdering av systemeffekter.
  • Remissvaret stäms av med medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.
  • Remissvaret beslutas av Samverkansnämnden. Beslutet kan delegeras till presidiet.
  • Respektive region avgör om eget beslut tas.

Ansökan om att bedriva nationell högspecialiserad vård

Följande gäller när någon av regionerna i sjukvårdsregionen avser att ansöka om Socialstyrelsens tillstånd för nationell högspecialiserad vård:

  • Ansökande region meddelar sin avsikt till Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden.
  • Regionsjukvårdsledningen uppdrar till en arbetsgrupp med representanter för de fyra kunskapsråden att värdera effekterna på sjukvårdsregionens hälso- och sjukvårdssystem. Arbetet sker i samverkan med berörda RPO och Linköpings universitet.
  • Regionerna stödjer ansökan med åtaganden som Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden kommer överens om.
  • Ansökande region återkopplar Socialstyrelsens beslut till berörda RPO, kunskapsråden, Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden.

Mer information

Pågående arbete, Socialstyrelsen

Om högspecialiserad vård, Socialstyrelsen

Kontakt

Johan D Söderholm, Region Östergötland
Johan.Dabrosin.Soderholm@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 5 mars, 2024 av charlotte.sand@regionostergotland.se