Hoppa till innehåll

Nationell högspecialiserad vård

Sydöstra sjukvårdsregionen samverkar i utvecklingen av nationell högspecialiserad vård.

Principer och kriterier

 • All vård som uppfyller kriterierna kan bli nationellt högspecialiserad vård
 • Socialstyrelsen beslutar vad och hur många som får driva vården
 • Tillstånden gäller tillsvidare och tillståndståndsinnehavaren ansvarar för uppföljning av verksamheterna
 • Offentligt finansierad hälso-och sjukvård som är komplex eller sällan förekommande
 • Kräver viss volym och multidisciplinär kompetens för goda vårdresultat
 • Medför stora investeringar eller höga kostnader
 • Bedrivs på 1–5 enheter i landet

Översikt vårdområden, Socialstyrelsen

Nominering till sakkunniggrupper och beredningsgrupper

Socialstyrelsen kontaktar nationella programråden i Nationell system för kunskapsstyrning för att bemanna grupper som bereder frågor om nationellt högspecialiserad vård.

Sjukvårdsregionen nominerar representanter på hög tjänstemannanivå som tillsammans representerar:

 • Länssjukvård
 • Akut vård
 • Universitetssjukhusvård och medicinsk fakultet

Regionala programområden (RPO) föreslår representanter och Regionsjukvårdsledningens stab handlägger nomineringarna.

Pågående arbete, Socialstyrelsen

Beredning av remissvar

Efter sakkunniggruppernas arbete att ta fram områden som är aktuella för nationell nivåstrukturering och antal nationella vårdenheter (steg 3 i Socialstyrelsens process) skickas förslagen på remiss till huvudmän och andra berörda.

Beredning av sjukvårdsregionens remissvar sker enligt följande:

 1. Regionsjukvårdsledningen (RSL) uppdrar till ansvarigt RPO att ta fram ett förslag på remissvar.
 2. Sjukvårdsregionens representant i den nationella gruppen för nivåstrukturering sammankallar en grupp med en representant per kunskapsråd som värderar systemeffekter för sjukvårdsregionen.
 3. RSL stab sammanställer remissvaret utifrån RPO:s beredning och kunskapsrådens värdering av systemeffekter.
 4. Remissvaret stäms av med den medicinska fakulteten på Linköpings universitet.
 5. Remissvaret beslutas av Samverkansnämnden (SVN). Beslutet kan delegeras till presidiet.
 6. Respektive region avgör om eget beslut tas.

Ansökan om nationell högspecialiserad vård

När någon av regionerna i sjukvårdsregionen ansöker om Socialstyrelsens tillstånd för nationell högspecialiserad vård gäller följande:

 1. Ansökande region meddelar sin avsikt till RSL och SVN.
 2. RSL uppdrar till en arbetsgrupp med representanter för de fyra kunskapsråden att värdera effekterna på sjukvårdsregionens hälso- och sjukvårdssystem. Arbetet sker i samverkan med berörda RPO och Linköpings universitet.
 3. Regionerna backar upp ansökan med åtaganden som RSL och SVN kommer överens om.
 4. Ansökande region återkopplar Socialstyrelsens beslut till berörda RPO, kunskapsråden, RSL och SVN.

Mer information

Om högspecialiserad vård, Socialstyrelsen

Kontakt

Johan D Söderholm, Region Östergötland
johan.d.soderholm@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 9 mars, 2023 av conny.thalin@rjl.se