Hoppa till innehåll

Kunskapsstöd kvinnosjukdomar och förlossning

Sjukvårdsregionala vårdriktlinjer

Dokumenten administreras av Region Östergötland.

Gynekologi

Assisterad befruktning, gemensamma riktlinjer i sydöstra sjukvårdsregionen

Assisterad befruktning lesbiska par och ensamstående kvinnor

Assisterad befruktning riktlinjer ensamstående kvinna

Azoospermi-utredning

Endometriecancer, handläggning av nydiagosticerade patienter

Fertilitetsbevarande åtgärder kvinnor, remittentinformation

Fertilitetsbevarande åtgärder män, remittentinformation

Immunsuppression screening och handläggning

Infertilitetsutredning

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

Preventivmedelsrådgivning

Remissförfarande gynekologisk tumörkirurgi

Tyreoideasjukdomar och assisterad befruktning

Obstetrik

Anemi post partum

Anemi under graviditet

Basprogram för mödrahälsovården

Erytrocytimmunisering under graviditet och förlossning

Foster med hjärtmissbildning eller fetal arytmi, handläggning och gemensamma riktlinjer

Intrauterin tillväxthämning (FGR = fetal growth restriction) och Liten för tiden (SGA= small for gestational age)

Intrauterin fosterdöd – provtagning och undersökningar

Skicka foster och barn för obduktion från extern klinik (utanför Region Östergötland) till Klinisk patologi i Linköping

Placenta Previa och Invasiv Placenta

Remittering av gravida och nyfödda för regionsjukvård

Riskbedömning vid förlossning

Riskbedömning vid inskrivningen och sammanfattningen av graviditeten

Riskklassificering BB

Ultraljudskontroller vid monochoriotisk Duplexgraviditet

Ultraljudsscreening av gravida, KUB, NIPT samt invasiv fosterdiagnostik

Underburenhet, omhändertagande av extremt underburna

Urinretention efter förlossning

Vidgat njurbäcken hos foster

Kontakt

Sara Axbom, Region Östergötland
sara.axbom@regionostergotland.se

Nationella kunskapsstöd

Nationella kunskapsstöd kvinnohälsa, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Stödmaterial för nationella kunskapsstöd, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad 26 september, 2023 av conny.thalin@rjl.se