Hoppa till innehåll

Handlingsplan – instruktioner

Syfte och mål

Handlingsplaner används för att beskriva prioriterade aktiviteter och samverkan med syfte att förbättra hälso- och sjukvården.

Planerna ska bidra till en översiktlig bild av hela hälso- och sjukvårdssystemet i Sydöstra sjukvårdsregionen. De utgör tillsammans med särskilda utredningar underlag för prioriteringar, beslut och överenskommelser om sjukvårdsregional samverkan, arbetsfördelning och nivåstrukturering.

Planerings- och beslutsprocess

Respektive programområde/samverkansgrupp ansvarar för att förankra handlingsplanen i relevanta verksamheter i Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland.

Långsiktiga behov ska belysas i en interaktion i hela kedjan från regionala programområden via kunskapsråd till Regionsjukvårdsledningen som underlag för beslut i Samverkansnämnden.

Kunskapsråden fångar upp förslag till verksamhetsförändringar från programområden. Regionsjukvårdsledningens stab fångar upp förslag till förändringar som aviseras i samverkansgrupper. Större förändringar bereds och beslutas i respektive region och Regionsjukvårdsledningen.

Regionernas årliga överenskommelse om samverkan och vård fastställs av Samverkansnämnden.

Utgångspunkter

Handlingsplanen utgår från:

 • patientlöften om god vård och eventuella mål för patientnära forskning
 • verksamhetsplan för motsvarande nationella programområde/samverkansgrupp
 • programområdenas/samverkansgruppernas uppdrag
 • visionen för Nationellt system för kunskapsstyrning

Prioriterade förbättringsområden

Programområdet eller samverkansgruppen avgör hur många förbättringsområden handlingsplanen ska omfatta.

Respektive område beskrivs kortfattat i dokumentmallens struktur. Detaljer för genomförandet hänvisas till projektplaner eller motsvarande dokument.

Motivera kortfattade planerade insatser.

Ange vilket patientlöfte insatserna avser att påverka.

Ange mätbara mål, beskriv hur mätningen ska gå till och vem som ansvarar för den.

Kommentera vilka konsekvenser insatserna förväntas få för:

 • invånare, patienter och närstående
 • verksamhet och medarbetare
 • styrning och ledning

Ange hur insatserna ska följas upp, slutrapporteras och utvärderas.

Samverkan

Beskriv programrådets/samverkansgruppens samverkan med:

 • nationella programområden/samverkansgrupper
 • sjukvårdsregionala programområden
 • sjukvårdsregionala samverkansgrupper
 • kommuner
 • patienter och närstående
 • andra samarbetspartners

Inlämning och spridning

Programområdet/samverkansgruppen ansvarar för att kommunicera status för prioriterade aktiviteter till respektive kunskapsråd, relevanta ledningsfunktioner och verksamheter. Använd gärna Powerpointmallen.

Programområden mejlar förslag till handlingsplan enligt instruktion från kunskapsrådens processtöd.

Samverkansgrupper mejlar förslag till handlingsplan enligt instruktion från Regionsjukvårdsledningens stab.

Fastställda handlingsplaner publiceras på sjukvårdsregionens webbplats:

Regionsjukvårdsledningen ansvarar för övergripande kommunikation om handlingsplanerna och prioriterade aktiviteter.

Dokumentmallar

Wordmall handlingsplan för regionala programområden och samverkansgrupper

Powerpointmall handlingsplan översikt

Senast uppdaterad 19 januari, 2022 av conny.thalin@rjl.se