Hoppa till innehåll

Handlingsplan – instruktioner

Syfte och mål

Sjukvårdsregionen använder ”levande” handlingsplaner för att sammanfatta prioriterade insatsområden, aktiviteter, uppföljning och resultat med syfte att förbättra hälso- och sjukvården.

Planerna ska bidra till en översiktlig bild av hela hälso- och sjukvårdssystemet i Sydöstra sjukvårdsregionen. De utgör tillsammans med särskilda utredningar underlag för prioriteringar, beslut och överenskommelser om sjukvårdsregional samverkan, arbetsfördelning och nivåstrukturering.

Planerings- och beslutsprocess

Respektive programområde/samverkansgrupp ansvarar för att förankra sin handlingsplan i relevanta verksamheter i Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland.

Kort- och långsiktiga behovsanalyser utgör beslutsunderlag i en interaktion mellan programområden, kunskapsråd, Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden. Kunskapsråden fångar upp förslag till verksamhetsförändringar från programområdena. Regionsjukvårdsledningens stab fångar upp förslag till förändringar från samverkansgrupperna.

Större förändringar bereds och beslutas i Regionsjukvårdsledningen eller Samverkansnämnden och i respektive region.

Regionernas årliga överenskommelse om samverkan och vård fastställs av Samverkansnämnden.

Utgångspunkter

Handlingsplanen utgår från:

 • nationella verksamhetsplaner för motsvarande nationellt programområde eller nationell samverkansgrupp
 • sjukvårdsregionens patientlöften om god och jämlik vård
 • programområdenas/samverkansgruppernas uppdrag
 • visionen för Nationellt system för kunskapsstyrning: ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – Tillsammans gör vi varandra framgångsrika”

Mer information:

Nationella programområden, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Nationella samverkansgrupper, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Våra patientlöften

Prioriterade insatsområden, patientlöften, aktiviteter, uppföljning och resultat

Använd handlingsplanens rubriker:

 • Nationellt insatsområde (från NPO/NSG verksamhetsplaner). Lämnas tom i de fall RPO/RSGs prioriterade område inte utgår från nationellt insatsområde
 • Prioriterat område och patientlöften
 • Aktiviteter – hur det sjukvårdsregionala arbetet bedrivs, tidplan och samverkan
 • Uppföljning – metod, kvalitetsindikatorer, mål och resultat
 • Status – om arbetet går enligt plan (grön), pågår med mindre problem (gul),
  har allvarliga problem (röd) eller är avslutat (kryssruta)

Kommentera resultat, utveckling, behov av samverkan eller ledningsstöd, framgångsfaktorer eller hinder för det sjukvårdsregionala samarbetet,

Powerpointmall för handlingsplan

Kommunikation

Den ”levande” handlingsplanen ersätter tidigare krav på årsrapporter. Programområden som behöver årsrapporter för internt bruk rekommenderas att använda sjukvårdsregionens dokumentmall.

Respektive programområde och samverkansgrupp ansvarar för att kommunicera resultat och status för prioriterade insatsområden och aktiviteter till respektive kunskapsråd, relevanta ledningsfunktioner och verksamheter.

Respektive programområde och samverkansgrupp ansvarar för att aktuell handlingsplan är tillgänglig via sjukvårdsregionens webbplats.

Regionsjukvårdsledningen ansvarar för övergripande kommunikation om handlingsplanerna och prioriterade insatsområden.

Senast uppdaterad 15 april, 2024 av conny.thalin@rjl.se