Hoppa till innehåll

Handlingsplan – instruktioner

Syfte och mål

Handlingsplaner används för att beskriva prioriterade aktiviteter och samverkan med syfte att förbättra hälso- och sjukvården.

Planerna ska bidra till en översiktlig bild av hela hälso- och sjukvårdssystemet i Sydöstra sjukvårdsregionen. De utgör tillsammans med särskilda utredningar underlag för prioriteringar, beslut och överenskommelser om sjukvårdsregional samverkan, arbetsfördelning och nivåstrukturering.

Planerings- och beslutsprocess

Respektive programområde/samverkansgrupp ansvarar för att förankra sin handlingsplan i relevanta verksamheter i Region Jönköpings län, Region Kalmar län och Region Östergötland.

Kort- och långsiktiga behovsanalyser utgör beslutsunderlag i en interaktion mellan programområden, kunskapsråd, Regionsjukvårdsledningen och Samverkansnämnden. Kunskapsråden fångar upp förslag till verksamhetsförändringar från programområdena. Regionsjukvårdsledningens stab fångar upp förslag till förändringar från samverkansgrupperna.

Större förändringar bereds och beslutas i Regionsjukvårdsledningen eller Samverkansnämnden och i respektive region.

Regionernas årliga överenskommelse om samverkan och vård fastställs av Samverkansnämnden.

Handlingsplanerna publiceras på sjukvårdsregionens webbplats:

Regionsjukvårdsledningen ansvarar för övergripande kommunikation om handlingsplanerna och prioriterade områden.

Utgångspunkter

Handlingsplanen utgår från:

 • nationella verksamhetsplaner för motsvarande programområde/samverkansgrupp
 • sjukvårdsregionens patientlöften om god och jämlik vård
 • programområdenas/samverkansgruppernas uppdrag
 • visionen för Nationellt system för kunskapsstyrning: ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – Tillsammans gör vi varandra framgångsrika”

Nationella programområden, kunskapsstyrningvard.se

Nationella samverkansgrupper, kunskapsstyrningvard.se

Våra patientlöften

Prioriterade områden, patientlöften, aktiviteter och uppföljning

Använd handlingsplanens rubriker:

 • Nationellt insatsområde (från NPO/NSG verksamhetsplaner). Lämnas tom i de fall RPO/RSGs prioriterade område inte utgår från nationellt insatsområde
 • Prioriterat område och patientlöften
 • Aktiviteter – hur det sjukvårdsregionala arbetet bedrivs, tidplan och samverkan
 • Uppföljning – metod, kvalitetsindikatorer, målvärden och resultat
 • Status – om arbetet går enligt plan (grön), pågår med mindre problem (gul),
  har allvarliga problem (röd) eller är avslutat (kryssruta)

Kommentera resultat, utveckling, behov av samverkan eller ledningsstöd, framgångsfaktorer eller hinder för det sjukvårdsregionala samarbetet,

Powerpointmall för handlingsplan

Inlämning och spridning

Programområdet/samverkansgruppen ansvarar för att kommunicera status för prioriterade områden och aktiviteter till respektive kunskapsråd, relevanta ledningsfunktioner och verksamheter.

Programområden mejlar handlingsplan enligt instruktion från kunskapsrådens processtöd.

Samverkansgrupper mejlar handlingsplan enligt instruktion från Regionsjukvårdsledningens stab.

Fastställda handlingsplaner publiceras på respektive RPO/RSG webbsidor.

Senast uppdaterad 9 november, 2022 av conny.thalin@rjl.se