Hoppa till innehåll

Riktade hälsosamtal – ärftlighet

Ärftlighet diabetes typ 2

Ärftlighet för diabetes typ 2 är betydligt starkare än för diabetes typ 1. Om en tvilling får diabetes typ 2 är risken att den andra tvillingen ska få diabetes typ 2 90 procent, om båda har ungefär samma levnadsvanor. Detta att jämföra med diabetes typ 1 där nio av tio av alla barn som insjuknar inte har någon nära släktning med typ 1-diabetes. Ärftligheten är heterogen, dvs. flera olika kombinationer av genetiska rubbningar kan ge diabetes.

Invandrare från Mellanöstern utgör en högriskgrupp för diabetes typ 2, då de har dubbelt så hög diabetesprevalens som den svenskfödda populationen. Den fullständiga orsaken till den höga diabetesrisken är multifaktoriell och ännu ofullständigt klarlagd, men kan sannolikt relateras till välkända riskfaktorer för diabetes såsom levnadsvanor och socioekonomisk kontext.

Den populationsbaserade MEDIM studien som genomfördes 2010–2012 visade att i den invandrade Mellanöstern-populationen i Malmö hade över 45 procent fyra eller fler diabetesdrivande riskfaktorer. Mer än varannan individ hade en eller flera förstagradssläktingar med diabetes, jämfört med var femte i den svenskfödda populationen. I studier av befolkningsgrupper med liknande genetisk bakgrund har man visat att miljön har stor betydelse för obesitas och diabetesutveckling, dvs. epigenetik har inflytande på diabetesrisk där vissa riskgener kommertill utryck i en viss miljö. På liknande sätt har man i MEDIM-studien sett att diabetesrisken är högre hos de som lider av fetma och allra högst risk har de som har fetma och ärftlighet för diabetes. Så har man ärftlighet för diabetes, är det extra viktigt att undvika fetma, i syfte att minska risken att utveckla diabetes.

Ärftlighet hjärt-kärlsjukdom

Lägst ålder för insjuknande i hjärt-kärlsjukdom när man har en förstagradssläkting (pappa/bror/son eller mamma/syster/dotter) som fått hjärtinfarkt före 55 år vad gäller män och före 65 år för kvinnor:

Villkor i hälsokurvan:

  • Om båda kryss hamnar i gul kolumn, flytta till orange kolumn.
  • Om båda kryss hamnar i orange kolumn, flytta till röd kolumn.

Det är alltid krysset längst till höger som alstrar svar i hälsokurvan.

Kvinnor insjuknar i hjärtinfarkt cirka 8–10 år senare än män. Det senare insjuknandet hos kvinnor kan delvis förklaras av att kvinnor skyddas av sitt östrogen fram till menopausen samt att vissa riskfaktorer föreligger tidigare hos män än hos kvinnor (exempelvis hyperkolesterolemi). Många vetenskapliga undersökningar visar att ärftlighet är en självständig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom och att det dessutom verkar genom andra faktorer som blodfetter och förhöjt blodtryck. Risken ökar ju tidigare som föräldern fått hjärt-kärlsjukdom. Exempel på studier som belyser detta:

  • I den amerikanska Framingham-studien har man statistiskt kunnat visa att ärftlighet är en självständig riskfaktor. De män och kvinnor som hade en ökad ärftlig belastning för hjärtinfarkt hade en 29 procents ökad risk att få hjärtinfarkt.
  • I en 28-årig uppföljning av en grupp medelålders män i Göteborg, ur den primärpreventiva studien, fann man 40 procent riskökning hos de män som hade antingen mamma eller pappa som haft hjärtinfarkt.
  • I en stor svensk registerstudie av sjukhusdata från alla svenskar födda från 1932 och deras föräldrar fann man att risken var större att få hjärtinfarkt om mamman hade haft hjärtinfarkt jämfört med pappan. Risken ökade ju tidigare som föräldrarna haft hjärtinfarkt, och om båda hade haft det.
  • Inom ramen för den nu pågående svenska befolkningsstudien SCAPIS (2013–2018) har det tagits blodprover och ytterligare undersökningar på totalt 30 000 studiedeltagare i åldern 50-64 år. Syftet är bland annat att kartlägga den genetiska profil som är förenad med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom.

Kontakt

Lisbeth Johansson, Region Jönköpings län
lisbeth.m.johansson@rjl.se

Senast uppdaterad 30 augusti, 2023 av conny.thalin@rjl.se