Samordnade remissvar

Sydöstra sjukvårdsregionen samordnar olika typer av remissvar. Nedan beskrivs den generella processen för samordnade remissvar.

Aktuella remisser

Remisser inom Nationellt system för kunskapsstyrning publiceras fyra gånger om året. Aktuella remissversioner, konsekvensbeskrivningar och svarsmallar finns på webbplatsen Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård:

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och vårdriktlinjer

Översikt av pågående och lämnade samordnade remissvar i Sydöstra sjukvårdsregionen

Process

  1. Regionernas hälso- och sjukvårdsledning, politiska ledning och regionsjukvårdsledningens arbetsutskott bedömer och stämmer av vilka remissvar som är lämpliga att samordna.
  2. Regionsjukvårdsledningens stab ger ett regionalt programområde (RPO) eller en regional samverkansgrupp (RSG) i uppdrag att ta fram förslag till remissvar och delger representanterna för regionernas hälso- och sjukvårdsledningar i berörda kunskapsråd.
  3. För att säkerställa en heltäckande konsekvensanalys samverkar ansvarigt RPO/RSG med andra relevanta RPO och RSG. RPO/RSG processtöd är ansvarig handläggare. Regionerna deltar aktivt i arbetet med remissvaret.
  4. Betydande meningsskiljaktigheter rapporteras snarast till respektive kunskapsråd och Regionsjukvårdsledningens stab.
  5. Konsekvenser på systemnivå rapporteras till representanterna för regionernas hälso- och sjukvårdsledningar i berörda kunskapsråd.
  6. RPO/RSG mejlar sitt förslag till remissvar till regionsjukvårdsledningens sekreterare.
  7. Regionsjukvårdsledningens stab förankrar svaret på ledningsnivå, inhämtar underskrifter och skickar in det samordnade remissvaret.

Praktiskt

Det ska tydligt framgå att remissvaret lämnas samordnat för regionerna i Sydöstra sjukvårdsregionen. Om avsändaren av remissen inte anvisat någon mall för remissvaret används sjukvårdsregionens mall.

Remissvar undertecknas av Samverkansnämndens presidium eller hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Östergötland och Region Jönköpings län samt regiondirektör i Region Kalmar län. I vissa fall undertecknas svaret av ordförande i ansvarigt RPO/RSG.

Remissvar som besvaras samordnat för Sydöstra sjukvårdsregionen tilldelas ett diarienummer under Samverkansnämnden. Remissvaren diarieförs under Samverkansnämnden och i respektive region.

Det står varje region fritt att komplettera samordnade remissvar.

Presentation av processen för samordnade remissvar

Kontakt

Kontakta regionsjukvårdsledningens sekreterare, charlotte.sand@regionostergotland.se, vid frågor och behov av stöd.

Mer information

Aktuella remisser och detaljerad information om:

Senast uppdaterad 14 januari, 2022 av charlotte.sand@regionostergotland.se