Hoppa till innehåll

Standardisering

Dokumentation och kontaktuppgifter för regional samverkansgrupp standardisering i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Uppdrag

Sjukvårdsregional samverkan kring standardisering omfattar att

 • säkerställa att medarbetare med hälso- och sjukvårdskompetens i regionen medverkar i internationell standardisering så att det kliniknära perspektivet beaktas
 • upprätthålla kunskap om behovet av och utveckling av relevanta standarder
 • föreslå hur vi kan nyttja relevanta standarder i olika delar av våra verksamheter.

Syfte och mål

Sjukvårdsregional samverkan ska bidra till bättre förutsättningar att

 • införa nya standarder
 • tillämpa relevanta standarder
 • stödja chefer i vilka standarder som är relevanta för verksamhetens uppdrag
 • stödja medarbetare i hur standarder påverkar deras arbetsuppgifter
 • ställa rätt krav i upphandlingar
 • hålla sig uppdaterad och dela erfarenheter, kunskap och goda exempel.

Att aktivt delta i standardiseringsarbete bidrar till en tydligare ”branschstandard” som kan underlätta samverkan med företag och andra privata aktörer. Gemensamma utgångspunkter kan exempelvis underlätta dialoger i händelse av tekniska problem, men också bidra till att sådana problem undviks genom korrekta krav på upphandlade produkter och tjänster.

Samverkansområden

Sjukvårdsregionala samarbeten och verksamheter som kan beröras av standardisering är exempelvis avvikelsehantering, fastigheter, informationssäkerhet, IT, cybersäkerhet, medicinsk teknik, sterilcentraler, upphandling och inköp.

Sjukvårdsregionala grupper som särskilt berörs av standardisering:

 • medicinsk diagnostik (ex produktstandards, kvalitetsstandards)
 • digital utveckling (ex processtandard)
 • hållbar utveckling (ex kvalitetsledningsstandard)
 • medicinsk teknik (ex produktstandards)
 • strukturerad vårdinformation (ex standards för ramverk, ex openEHR, Snomed CT)

Planering och uppföljning

Handlingsplan för standardisering

Kontakt

Sjukvårdsregionens kontaktperson för standardisering

 • svarar på frågor om det finns lämplig standard för ett visst område eller en produkt
 • ger råd om hur man kan delta i standardisering och specifika projekt för att revidera befintliga eller utveckla nya standarder.

Magnus Stridsman, Region Östergötland
magnus.stridsman@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 5 april, 2024 av conny.thalin@rjl.se