Samverkansnämnden

Samverkansnämnden är sjukvårdsregionens politiska organ. Nämnden består av tre företroendevalda och tre ersättare från vardera region. Ansvaret för ordförandeskap och sekreterare roterar mellan regionerna i tvåårsperioder.

Uppdrag

Samverkansnämnden beslutar om:

  • vilken sjukvård som ska vara regiongemensam och till vilken enhet den ska samordnas
  • vilken vård som inte ska bedrivas i sjukvårdsregionen
  • fördelning av tilldelad budget från respektive region
  • priser för såld vård

Sammanträden 2021

Föredragslista och handlingar publiceras några dagar före sammanträdet. Protokoll publiceras när de har justerats några dagar efter sammanträdet.

Tidplan 2021 för Sydöstra sjukvårdsregionen

2021-03-11/12, Rimforsa

2021-06-04, kl. 10-12, video

2021-10-01, Fredensborg

2021-12-03, kl. 10-12, video

Senast uppdaterad 17 december, 2020 av conny.thalin@rjl.se