Hoppa till innehåll

Patient- och närståendemedverkan

Patienters och närståendes kunskap tas tillvara på alla nivåer i systemet för kunskapsstyrning, till exempel genom att patienter och närstående ingår i grupper och att kunskap inhämtas från patientenkäter, registerdata, intervjuer, fokusgrupper med mera.

Principer i korthet

  • Respektive processtöd ansvarar för rekrytering av patienter och närstående.
  • Respektive region ansvarar för interna administrativa processer, introduktion och ersättningar för de grupper som regionen har värdskap för.
  • Ersättningsfrågor besvaras av respektive processtöd.
  • Rekrytering sker samtidigt med övriga medlemmar i en grupp eller så snart som möjligt.
  • Uppdraget, tidsåtgång och ersättning dokumenteras i en överenskommelse.
  • Introduktionen ska innehålla gruppens syfte och uppdrag, deltagarnas roller samt en beskrivning av kunskapsstyrningsorganisationen.
  • Beslutsprocesserna ska vara öppna och tillgängliga för alla medverkande.
  • Patienters och närståendes medverkan ska utvärderas.
  • Ersättningen baseras på skattepliktigt arvode och reseersättning enligt nationell modell.

Rutiner och ersättningsnivåer

Ersättningsnivåer fastställs årligen och framgår i avsnittet 4.4.2 Ersättning för möte/aktivitet i den nationella rutinbeskrivningen.

Nationell rutinbeskrivning för patientmedverkan (Word)

Rutin för patient- och närståendemedverkan i Sydöstra sjukvårdsregionen

Mall för överenskommelse mellan patient-/närståendeföreträdare och uppdragsgivare

Jävsdeklaration för patienter och närstående (Wordmall)

Mer information

Patientmedverkan i Nationellt system för kunskapsstyrning

Kontakt

Region Kalmar län
Emelie Ingvarsson
emelie.ingvarsson@regionkalmar.se

Region Jönköpings län
Louise Nordlund Johansson
louise.nordlund.johansson@rjl.se

Region Östergötland
Christian Andersson
christian.andersson@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 23 april, 2024 av conny.thalin@rjl.se