Våra patientlöften

Som patient i Sydöstra sjukvårdsregionen ska du

  • erbjudas vård som är lätt tillgänglig för kontakt, bedömning och besök
  • erbjudas diagnostik och behandling och uppföljning enligt bästa kunskap i varje möte
  • vara delaktig och välinformerad genom hela vårdkedjan
  • få tillgång till jämlik vård
  • erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram
  • få tillgång till patientsäker vård
  • erbjudas kostnadseffektiv vård

I Sydöstra sjukvårdsregionen prioriteras patientnära forskning.

Patientlöftena är fastställda av Samverkansnämnden och används i planering och uppföljning av insatser.

Senast uppdaterad 3 september, 2021 av conny.thalin@rjl.se