Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Sydöstra sjukvårdsregionen samverkar i utvecklingen och införandet av personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp som tas fram i Nationellt system för kunskapsstyrning.

Samordnade remissvar

RPO och RSG lämnar kortfattade synpunkter och beskrivningar av lokala och sjukvårdsregionala konsekvenser för invånare, patienter och verksamheter. Även RPO och RSG som bedömer att vårdförloppet inte påverkar programområdet ska återkoppla detta.

Process och instruktioner för samordnade remissvar

Aktuella remisser

Remisser vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Implementering av godkända vårdförlopp

Respektive region organiserar införandet av godkända vårdförlopp. Regionernas projektledare samverkar vid behov.

Presentationer av godkända vårdförlopp, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Godkända vårdförlopp, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Regionernas projektledare

Mer information

Vårdförloppen godkänns av Styrgrupp för kunskapsstyrning i samverkan (SKS). De tas fram av nationella arbetsgrupper utifrån regionernas överenskommelse med staten.

Vårdförloppen ska bidra till en jämlik och god vård och omsorg till alla patienter oavsett bostadsort, kön och socioekonomisk bakgrund. Patienten ska uppleva en mer välorganiserad, helhetsorienterad och professionell process.

Om personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Kontaktpersoner i RSL stab

Senast uppdaterad 16 september, 2021 av conny.thalin@rjl.se