Hoppa till innehåll

Gemensamt finansierade verksamheter

Sydöstra sjukvårdsregionen har flera gemensamt finansierade verksamheter till stöd för hälso- och sjukvården. Verksamheterna har uppdrag för hela sjukvårdsregionen men administreras inom Region Östergötland.

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin förebygger och utreder ohälsa orsakad av arbetsmiljö eller faktorer i den yttre miljön. Verksamheten utreder patienter samt bedriver forskning och utbildning. I det egna laboratoriet utförs analyser av biologiska och tekniska prover. Arbets- och miljömedicin är en universitetssjukvårdsenhet.
Arbets- och miljömedicin, Region Östergötlands vårdgivarwebb

Brännskadecentrum

Brännskadecentrum på Universitetssjukhuset i Linköping är en av två brännskadeenheter i Sverige för högspecialiserad vård av patienter med svåra brännskador.
Svåra brännskador, Region Östergötlands vårdgivarwebb

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser är en stödjande enhet för vårdgivare, patienter, anhöriga och andra aktörer kring frågor om sällsynta diagnoser. Tar inte emot remisser men kan hjälpa till att lotsa till rätt instans.
Centrum för sällsynta diagnoser

Klinisk genetik

Klinisk genetik på Universitetssjukhuset i Linköping utreder ärftliga sjukdomar inom allmängenetik, onkogenetik och kardiogenetik. Utöver mottagningen i Linköping finns satellitmottagningar i Östergötland, Kalmar och Jönköping.
Genetisk utredning, Region Östergötlands vårdgivarwebb

Regionalt biobankscentrum

Regionalt biobankscentrum är ett kompetens- och servicecentrum för verksamheter som berörs av biobankslagen. Biobankscentrum ansvarar för sjukvårdsregionens del av Svenska biobanksregistret.
Regionalt biobankscentrum, Region Östergötlands vårdgivarwebb

Regional biverkningsenhet

Observera att biverkningar av läkemedel ska rapporteras direkt till Läkemedelsverket.

Vid Klinisk farmakologi på Universitetssjukhuset i Linköping finns en stödfunktion för verksamheter som har frågor om biverkningar. E-post: biverkningar@regionostergotland.se.

Regionalt cancercentrum Sydöst

Regionalt cancercentrum Sydöst stödjer utvecklingen av cancervården utifrån ett patient- och jämlikhetsperspektiv och målen i den nationella cancerstrategin.
Om Regionalt cancercentrum Sydöst, Cancercentrum i samverkan

Registercentrum Sydost

Registercentrum Sydost (RCSO) erbjuder stöd i registerfrågor vad gäller juridik och data för användning i forskning och verksamhetsutveckling. RCSO ansvarar för drift och utveckling av nationella kvalitetsregister i samverkan med övriga registercentrum i Sverige.
Registercentrum Sydost

Senast uppdaterad 28 mars, 2024 av conny.thalin@rjl.se