Hoppa till innehåll

Oroshjälpen

Om programmet

Oroshjälpen är ett behandlingsprogram med individuellt behandlarstöd som bygger på acceptansbaserade KBT-metoder för behandling av överdriven oro. I programmet ses oro som ett kognitivt undvikande av inre negativa upplevelser. Programmet innehåller information om vad oro är, en kartläggning av personliga orosmönster, verktyg för att analysera beteendemönster kopplade till oro, en kartläggning av värderingar, övning i medveten närvaro samt träning i acceptansstrategier.

Programmet riktar sig till

Personer över 18 år där oro blir en undvikandestrategi som leder till försämrat psykiskt mående. Programmet kan användas då personen uppfyller kriterier för mild till måttlig grad av generaliserad ångest (GAD) eller uppfyller kriterier för mild hälsoångest.

En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig behandlingen är att personen har möjlighet att avsätta tid för att regelbundet arbeta med behandlingsprogrammet och kommunicera med sin behandlare. Andra förutsättningar är att personen kan ta till sig information i textform och har tillgång till teknisk utrustning.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod och i Oroshjälpen. Behandlingsprogrammet är utformat för att användas inom både primärvård och psykiatri.

Uppfyller behov

Personer med god motivation till behandling och god förmåga till att självständigt arbeta med skriftligt material får möjlighet till mer flexibel vård med färre fysiska besök.

Nyttor/vinster

För patienten:

  • Ökad flexibilitet, både geografiskt och tidsmässigt
  • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård

För verksamheten:

  • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt, både i tid och rum
  • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare

Evidens och uppföljning

Oroshjälpen har använts i reguljär vård sedan 2009 i över tio regioner både inom primärvård och psykiatri. Behandlingsprogrammet är utvärderat i en RCT-studie, två andra kvantitativa studier, två kvalitativa studier av behandlarupplevelse, två rapporter och tre studentuppsatser. Resultaten indikerar att oroshjälpen är en behandling som är jämförbar med sedvanlig KBT-behandling för överdriven oro.


Används av

  • Region Jönköpings län
  • Region Kalmar län
  • Region Östergötland

Uppstart:

Utgivare: Psykologpartners

Ägare:

Innehållsförvaltare:

Kontaktperson:

Designer:

Senast uppdaterad 9 mars, 2022 av johanna.persson.hoppe@regionostergotland.se