Hoppa till innehåll

Depressionshjälpen

Om programmet

Depressionshjälpen är ett behandlingsprogram med individuellt behandlarstöd som bygger på beteendeaktivering. Programmet innehåller information om vad depression är, en kartläggning av sjukdomsförlopp och egna strategier för att hantera nedstämdhet, en kartläggning av aktiviteter och mående, information om hur tankar/känslor/beteenden hänger samman och övningar i medveten närvaro.

Programmet riktar sig till

Personer över 18 år som uppfyller kriterierna för mild till måttlig egentlig depression, både vid enstaka episod eller recidiverande. Personer där suicidrisken bedöms som låg. Behandling ges ej på distans vid svårbedömd eller hög suicidrisk.

En förutsättning för att kunna tillgodogöra sig behandlingen är att personen har möjlighet att avsätta tid för att regelbundet arbeta med behandlingsprogrammet och kommunicera med sin behandlare. Andra förutsättningar är att personen kan ta till sig information i textform och har tillgång till teknisk utrustning.

Behandlarkompetens som krävs är grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning samt utbildning i internetbehandling som metod och i Depressionshjälpen. Behandlingsprogrammet är utformat för att användas inom både primärvård och psykiatri.

Uppfyller behov

Personer med god motivation till behandling och god förmåga till att självständigt arbeta med skriftligt material får möjlighet till mer flexibel vård med få fysiska besök.

Nyttor/vinster

För patienten:

  • Ökad flexibilitet både geografiskt och tidsmässigt
  • Ökad tillgång till kvalitetssäkrad och likvärdig vård

För verksamheten:

  • Möjlighet till mer flexibelt arbetssätt, både i tid och rum
  • Möjlighet till kompetenshöjning hos medarbetare

Evidens och uppföljning

Depressionshjälpen har använts i reguljär vård sedan 2010 i över 10 regioner både inom primärvård och psykiatri. Behandlingsprogrammet har utvärderats i två RCT-studier, en långtidsuppföljning, en annan typ av kvantitativ studie, tre kvalitativa studier av behandlarupplevelse, tre rapporter och en studentuppsats. Resultaten indikerar att Depressionshjälpen är en behandling som är jämförbar med sedvanlig KBT-behandling av depression.


Används av

  • Region Kalmar län
  • Region Jönköpings län
  • Region Östergötland

Uppstart:

Utgivare: Psykologpartners

Ägare:

Innehållsförvaltare:

Kontaktperson:

Designer:

Senast uppdaterad 9 mars, 2022 av johanna.persson.hoppe@regionostergotland.se