Hoppa till innehåll

Fokusområden

I syfte att skapa långsiktig förändringskraft har Samverkansnämnden identifierat fem fokusområden för det sjukvårdsregionala samarbetet.

Kunskapsstyrning

Sydöstra sjukvårdsregionen har representanter i nationella programområden och samverkansgrupper inom Nationellt system för kunskapsstyrning. Sjukvårdsregionen har värdskap och ansvar för processtöd till fyra nationella programområden:

 • barn och ungdomars hälsa
 • kvinnosjukdomar och förlossning
 • perioperativ vård, intensivvård och transplantation
 • rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin

Arbetet med kunskapsstyrning drivs i regionala programområden med lednings- och processtöd från de tre regionerna. Övergripande mål är god och jämlik vård och att bästa tillgängliga kunskap tillämpas i varje patientmöte.

Kompetensförsörjning och nya kompetenser

Det pågår ett intensivt arbete i sjukvårdsregionen kring kompetensförsörjning utifrån respektive regions förutsättningar och gemensamma behov och utmaningar.

Sedan 2012 genomför regionerna vartannat år en gemensam kartläggning av behoven av ett antal nyckelkompetenser i hälso- och sjukvården. Under 2020 bildades ett regionalt vårdkompetensråd med representanter för regionerna och samtliga kommuner.

Sjukvårdsregionen samverkar kring läkarutbildning vid Linköpings universitet och med medicinska fakulteten vid Linköpings universitet, Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö samt Hälsohögskolan vid Jönköping University kring verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Lärosätena i sjukvårdsregionen har ett mångårigt samarbete för att säkerställa specialistutbildningar för sjuksköterskor.

Digital utveckling

Sjukvårdsregionens samverkar för att skapa synergier och nytta genom utveckling av gemensamma processer och arbetssätt inom e-hälsoområdet.

Samverkan ska stödja:

 • utveckling av e-hälsa som stöd för invånarna att uppnå och behålla hälsa
 • digitalisering för att utveckla och stödja vårdprocesser
 • samordning och återanvändning av kunskap, arbetssätt och erfarenheter för snabb implementering av nya digitala funktioner

Arbetet utifrån gemensamma mål samordnas i en regional samverkansgrupp.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser

Frågor om levnadsvanor, hälsofrämjande och preventiva insatser har hög prioritet i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Sjukvårdsregionen strävar efter att erbjuda bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram genom:

 • bevakning av folkhälsoläget ur både patient- och befolkningsperspektiv
 • samverkan med andra samhällsaktörer i analys av hälsodata, i genomförande av riktade hälsofrämjande och förebyggande insatser och i arbetet att identifiera och fånga upp risker för ohälsa
 • digitalisering som bidrar till jämlik hälsa och vård
 • hälsofrämjande fokus genom hela processen – från förebyggande insatser till behandling, rehabilitering och stegen därefter

Regional utveckling

De regionala utvecklingsfrågorna kräver samverkan på flera nivåer med varierande geografiska samband. I flera frågor krävs samverkan över större geografiska områden än länsnivån. Statliga myndigheter söker också samverkan på sjukvårdsregional nivå i högre grad än tidigare.

Sjukvårdsregionens väletablerade samverkan är en styrka även i arbetet med regional utveckling. Folkhälsa är en mötespunkt mellan det regionala utvecklingsuppdraget och hälso- och sjukvårdsuppdraget.

Samverkan mellan huvudmän, akademi och näringsliv sker bland annat inom ramarna för Medtech East Sweden i Östergötland, eHealth Arena i Kalmar län och Jönköping Academy/Centre for coproduction i Jönköpings län.

Senast uppdaterad 20 december, 2021 av conny.thalin@rjl.se