Anmälan av metod för granskning

Metodrådet måste göra prioriteringar av vilka metoder som kan bli föremål för en granskning. Detta skall ske utifrån inkomna anmälningar eller genom egna initiativ. Ju tydligare underlag som inkommer desto effektivare kan rådet arbeta och desto större möjlighet är det att metoden kan bli aktuell för en bedömning.

Rådet ger rådgivande bedömningar som underlag till beslutsfattare på olika nivåer, men beslutar inte om en metods införande. Rådet tar ställning till metoden ur kunskaps- kostnads- och etisk synpunkt. Dessutom bedöms de lokala förutsättningarna för metoden.

Den ordinarie ledningsstrukturen i landstingen har sedan att ta ställning till metodens införande i sitt prioriterings- och budgetarbete.

Anmälningsblankett och anvisningar

Beskrivningen i blanketten bör vara kortfattad och följa de angivna rubrikerna. Det kommer inte alltid vara möjligt att fylla i alla uppgifter. När så är fallet skriv gärna ”uppgift saknas”. Blanketten skickas till lena.lindgren@regionostergotland.se.

Blankett för anmälan av ärende till Metodrådet

Beskrivning av metoden och den förväntade målgruppen

Beskriv metoden i termer av teknik, omfattning, tidsåtgång med mera. Definiera målgrupperna i termer av sjukdomens svårighetsgrad, indikationer med mera. Andra behandlingsalternativ som står till buds för den ovan definierade målgruppen? Metodens för- och nackdelar jämfört med andra alternativ? Utgör metoden komplement till, eller ersättning för, redan etablerade metoder? Uppskattning av antal patienter som berörs för respektive indikation. Det är en fördel om det framgår hur antalet är beräknat.

Kunskapsläge rörande effekt och kostnadseffektivitet

  • Patientnytta: Kortfattad beskrivning av resultat angående de önskade effekterna (risker redovisas under nästa rubrik) i aktuella vetenskapliga studier.
  • Komplikationer och biverkningar av interventionen: Vilka typer av komplikationer och biverkningar har observerats?
  • Kostnadseffektivitet: Finns det någon uppgift om kostnad per behandling/undersökning och kostnadseffektivitet (t ex kronor per QALY).

Konsekvensanalys

Ekonomiska konsekvenser för sjukvården/kliniken av att införa metoden?

Hur påverkas sjukvårdens struktur och organisation? Krävs tillgång till särskild kompetens eller särskilda resurser? Påverkas de etablerade metodernas användning?

Etiska aspekter

Vilka etiska konsekvenser har/får användningen av metoden?

Pågående relevanta utvärderingar

Ange kända pågående relevanta utvärderingsstudier i Sverige eller i andra länder. Var pågår dessa?  När förväntas de vara klara?

Viktiga referenser

Ange gärna några nyckelreferenser.

Kontakt

Catrine Wallheim, Region Östergötland
catrine.wallheim@regionostergotland.se

Senast uppdaterad 23 september, 2020 av conny.thalin@rjl.se